Bơm Từ Hóa Chất PAN WORLD Ứng Dụng Hóa Chất Và Mạ Điện

Application :Chemical , Electricostatic Plating
----Model : PX / PX-F / PS / PS-F
----Liquid : Sulphuric Acid (H2SO4) , Copper Sulphate (CuSO4)
--------------Acid Cu Bath , Copper Cyanide (Cu(CN)2
--------------Sodium Cyanide (NaCN) , Zinc Cyanide (Zn(CN)2
--------------Zinc Chloride (ZnCl2) , Zinc Sulphate (ZnSO4)

Bơm Từ Hóa Chất PAN WORLD Ứng Dụng Hóa Chất Và Mã Điện