Bơm Từ Hóa Chất PAN WORLD Ứng Dụng Xử Lý Thực Phẩm 1

Application : Food Processing 1
----Model : PW / PW-F / PW-C
----Liquid : Water (H2O)

Bơm Từ Hóa Chất PAN WORLD Ứng Dụng Xử Lý Thực Phẩm 1