Bơm Từ Hóa Chất PAN WORLD Ứng Dụng Xử Lý Thực Phẩm 2

Application : Food Processing 2
----Model : PG
----Liquid :Saccharomyces cerevisiae 、Saccharomyces calsbergensis
------------ Humulone , Lupulin

Bơm Từ Hóa Chất PAN WORLD Ứng Dụng Xử Lý Thực Phẩm 2