Đồng Hồ Đo Dầu PIUSI K600/4 Diesel Version

  • Dễ dàng lắp đặt và hiệu chuẩn
  • Linh  hoạt
  • Độ chính xác cao

Đồng Hồ Đo Dầu PIUSI K600/4 Diesel Version

Thông số Kỹ Thuật

PRODUCT CODEDESCRIPTION
METER VERSION
00049700AK600/4 METER 1 ½" BSP
PULSER VERSION
000473000K600/4 PULSER 1 ½" BSP