Đồng Hồ Đo Dầu PIUSI K700 Pluser

  • Dễ dàng lắp đặt và hiệu chuẩn
  • Linh  hoạt
  • Lưu lượng cao
  • Dùng trong công nghiệp nặng

Đồng Hồ Đo Dầu PIUSI K700 Pluser

Thông số Kỹ Thuật

PRODUCT CODEDESCRIPTION
F0049800AK700 PULSER 2" BSP