Phụ Tùng Bơm Màng ARO Ball 92757-2 Buna

DESCRIPTION: Ball 92757-2 BUNA

BRAND NAME: ARO

PART NUMBER: 92757-2 

MODEL PUMP: 66615X-X-C / 1.5''

Phụ Tùng Bơm Màng ARO Ball 92757-2 Buna