Bơm Từ Hóa Chất PAN WORLD Ứng Dụng Dược Phẩm

Application : Pharmaceutical
----Model : PW / PW-F / PW-C
----Liquid : Hydrochloric Acid (HCl) , Sulphuric Acid (H2SO4)
--------------Sodium Chlorite(NaClO2) , Caustic (NaOH)

Bơm Từ Hóa Chất PAN WORLD Ứng Dụng Dược Phẩm