Bơm Từ Hóa Chất PAN WORLD Ứng Dụng Lọc Khí

Application : Scrubher
----Model : PW / PW-F / PW-C
----Liquid : Hydrochloric Acid (HCl) , Sulphuric Acid (H2SO4)
--------------Nitric Acid (HNO3)

Bơm Từ Hóa Chất PAN WORLD Ứng Dụng Lọc Khí