Bơm Từ Hóa Chất PAN WORLD Ứng Dụng Pin Nhiên Liệu

Application : Fuel Cell
----Model : PX-D / PI-Z-D
----Liquid : Hydrochloric Acid (HCl) , Ammonia Water (NH4OH) ,
--------------Sulphuric Acid (H2SO4) , Hydrogen Peroxide (H2O2) ,
--------------Sodium Chlorate (NaClO2) , Hydrofiuoric Acid (HF)

Bơm Từ Hóa Chất PAN WORLD Ứng Dụng Pin Nhiên Liệu